Niezatapialni Podaj Dalej
Niezatapialny Kanał RSS
Kontakt
Pytania do prawnika
iWebReader

Rodziny zastępcze - zmiany w przepisach od 2012r. 


Jakie zmiany są planowane od 2012r dla rodzin zastępczych spokrewnionych? Czy trzeba będzie przechodzić kursy? Proszę o informację, co nas czeka.
Zmiany, o które Państwo pytają będą wynikały z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które wejdą w życie na początku przyszłego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, do rodzinnych form pieczy zastępczej będą należały:
  1)  rodziny zastępcze spokrewnione;
  2)  rodziny zastępcze niezawodowe;
  3)  rodziny zastępcze zawodowe;
  4)  rodzinne domy dziecka.
 
Jednocześnie ustawa wprowadza nową definicję rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, uwzględniającą stopień pokrewieństwa. Zgodnie z nią, funkcję tę będą pełnić małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) i rodzeństwo dziecka (na których, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny). Nowo zdefiniowane rodziny spokrewnione pozostaną w gestii samorządu gminnego. Inne osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem będą oczywiście mogły sprawować pieczę nad dzieckiem - po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych - w niezawodowych i zawodowych formach pieczy zastępczej.
 
Tym samym, jednym z zasadniczych rozwiązań projektowanej ustawy jest przekazanie gminie zadań z zakresu organizacji i finansowania pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Oznacza to, że gmina będzie odpowiadała za zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz finansowanie tych rodzin. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko, przysługiwać będzie świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 660 zł miesięcznie. W przypadku, gdy dziecko będzie otrzymywać alimenty, rentę rodzinną lub uposażenie rodzinne, wysokość przyznanego świadczenia pomniejszona zostanie o kwotę nie wyższą niż 50% przyznanych kwot wynikających z tych tytułów, nie więcej jednak niż o 80% kwoty świadczenia miesięcznego. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługiwać będzie dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto rodzinie zastępczej starosta będzie mógł przyznać:
  1)     dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku;
  2)     świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b)   wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
 
Osobie usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat, będzie przyznawana pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosić będzie nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli osoba taka przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.
 
Marek Gruchalski
Chcesz zadać pytanie naszemu prawnikowi? Prześlij je na adres: prawnik@podajdalej.lm.pl.
Odpowiedź zamieścimy na naszym forum.


Marta
Komentarzy: 1
Komentarz
pomoc finansowa
Odpowiedź #1: 17.10.2013, 11:00:27
witam , mam pytanie ile będzie wynosiła pomoc finansowa na siostrę, nad która sprawuje opieke jako rodzina zastepcza siostra ma rente w wysokości 870.zł, a drugie pytanie czy możemy starać sie o dofinasowanie na remont jej pokoju. dodam iż siostra przez siedem lat była pod opieka ciotki równiez jako w rodzinie zastepczej obecnie postanowieniem sadu ja tworze jej rodzinę i mieszkajac u ciotki było wykorzystane dofinansoanie na uposazenie jej pokoju.
Użytkownik:
Hasło:
Zapomniałem hasła       Rejestracja